DL/ST_Tervisetõend koos terviseandmetega Kirjeldus
UC90 Patsient pärib tervisetõendi
UC92 Tervishoiutöötaja pärib tervisetõendi ja sisestab otsuse
UC95 Tervishoiutöötaja või patsiendi tervisetõendi päringule vastamine
BR16 Tõendite andmekoosseis
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.250

Kaust: /mdstandard/DLST_Tervisetõend koos terviseandmetega
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Näidis
Eeltäidetud tervisetõend (Storyboard)
Tervisetõendi autoriks on märgitud Tervise Infosüsteem (DL), dokumendis puudub kehtivus. Tegemata täiendavate uuringute kohta (uuringud on antud nii mootorsõidukijuhi kui kutselise mootorsõidukijuhi kohta) on toodud vaid uuringu kood ning viide kasutusaladele: vererõhk, silma/nägemise leid, veresuhkur, mõõtmised, objektiivne leid, sh funktsioonide hindamine. Tervisedeklaratsioon puudub.
Arstidele on suletud on tervisetõendi saamiseks olulisi diagnoose sisaldav dokument, mis tuleks eelnevalt avada: dok nr 1130 (seda juhul, kui eeltäidetud tervisetõend päritakse Patsiendiportaalist).
Näidisfail
CDA_Tervisetoend_koos_terviseandmetega_eeltaidetud.xml

Kehtiv tervisetõend (Storyboard)
Järveotsa Perearstikeskuse perearst Mari Mänd (D12345) on 15.01.2013 andnud patsiendile Ly Cuusk välja tervisetõendi nr „30347b5d-fe66-4448-8bf6-1a61df216897”. Tervisetõend kehtib kuni 14.01.2023. Tervisetõendil on näha tehtud täiendavad uuringud (edastatud TIS-i kas saatekirja vastusega või ambulatoorse epikriisiga): vererõhk, silma/nägemise leid, veresuhkur, mõõtmised, objektiivne leid sh funktsioonide hindamine. Tervisedeklaratsioon on täidetud paberil.
Näidisfail
CDA_Tervisetoend_koos_terviseandmetega.xml

NB!
Tervisetõend edastatakse standardiga ST_Staatuse muutmine koos sisuga (alates versioonist 4.0).
Näidisfail: RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tervisetoend.xml
Staatus: Publitseeritud